Wydział Geograficzno-Biologiczny

SYLWETKA ABSOLWENTA

W procesie edukacyjnym  zawsze staramy się nawiązywać do kształtowania nowoczesnej sylwetki absolwenta, dzięki której będzie on  mógł najlepiej realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Systematyczne doskonalenie nawiązuje do oczekiwań absolwentów, którzy obok pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach edukacyjnych, zajmują także często znaczące pozycje w administracji publicznej i działalności samorządowej.

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego po  ukończeniu studiów, napisaniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu dyplomowego, staje się  nauczycielem dobrze przygotowanym merytorycznie i metodycznie do pracy we wszystkich typach szkół. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z podstawowych dziedzin geografii lub biologii (w zależności od ukończenia kierunku studiów). Może ją wykorzystać na różnych stanowiskach pracy, począwszy od zawodu nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Doskonale potrafi rozwiązywać różne problemy dydaktyczno-wychowawcze; posługiwać się literaturą, źródłami, ogólnymi
i specjalistycznymi opracowaniami, wybranymi instrumentami,  technikami komputerowymi i programami dydaktyczno-informatycznymi.

Bardzo dobrze radzi sobie w pracy laboratoryjnej, terenowej w instytucjach zajmujących się ekologią, ochroną przyrody po stanowiska w lokalnych samorządach i ośrodkach edukacyjnych. Posiada  znajomość podstaw racjonalnego wykorzystania i kształtowania środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego – dla wydawania opinii pod tym względem władzom lokalnymi i regionalnym.

Prowadzone są dalsze prace nad doskonaleniem sylwetki absolwenta, w nawiązaniu do podjętych specjalności kształcenia:

na kierunku biologia:

biologia z nauczaniem przyrody i chemii,
biologia z nauczaniem przyrody i ochroną środowiska,
biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym;

na kierunku geografia: 

geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną,
geografia z ochroną środowiska,
geografia z turystyką,
geografia z przyrodą,
geografia z wychowaniem fizycznym
a także na obu kierunkach studiów dla kształcenia nienauczycielskiego.

Wprowadzenie nowych specjalności związane jest z podniesieniem konkurencyjności naszych absolwentów na edukacyjnym rynku pracy oraz podniesieniem atrakcyjności studiów w związku z kurczącym się rynkiem pracy w szkolnictwie.